Untitled Document

 
 
 
 
 
             
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

หลักสูตร “ ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข ” Dhamma OD Happy Life (กระบวนการ OD)
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๐-๒๕๕๔
( ร่วม Hay  ร่วม Ha  ร่วมคว้า  HA )

๑.หลักการและเหตุผล

    ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่โลภมากและรู้จักพอ มีความเมตตากรุณา ความมีน้ำใจ ความอ่อนโยน ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  การรู้จักให้อภัย  การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน   สร้างระบบการสื่อสารที่ดี “สุนทรียสนทนา”  ในองค์กร ลดความขัดแย้ง  ปรับปรุงการสื่อสารสร้างกลไกการเรียนรู้และกระบวนการสันติวิธี และสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา อุดมการณ์เพื่อนส่วนรวม พร้อมทั้งพฤติกรรมบริการที่ดีในองค์กรลดการร้องเรียน  ลดความขัดแย้งในชุมชน
 
    การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานนั้นๆ ทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม  รวมถึงศิลปะของการเป็นผู้นำ ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขด้วยคนสำราญ  งานสำเร็จ  โดยมุ่งสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ  อาตมภาพจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน  จึงได้ทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร “ ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข ” (OD)  ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในส่วนงาน และบุคลากรในสำนักงาน ให้มีความรู้ในทุกๆด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง  มีความเป็นผู้นำในหัวใจคน  มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร-เพื่อนร่วมงาน ต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 ๒.วัตถุประสงค์
๑.
เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต
๒.
เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีศิลปะการเป็นผู้นำ ผู้บริหารที่ดีโดยใช้
หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
๓.
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ 
เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
๔.
เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
สามารถทำงานเป็นทีมได้
๕.
เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

๓.กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนผู้เข้าอบรม

๑.
ท่านผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ , ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล
๒.
หัวหน้าส่วนงาน , คณะกรรมการสายงานต่าง ๆ
๓.
แพทย์-พยาบาล  บุคลากรในโรงพยาบาลทุกส่วนงาน
๔.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยประจำตำบล
๕.
จำนวนผู้เข้าอบรม ๕๐ - ๑๐๐ คนต่อรุ่น จะได้ผลดีมาก (เพราะกระบวนการเป็นกิจกรรม)

๔.สถานที่อบรม / อุปกรณ์

๑.
ห้องประชุมโรงพยาบาล (ควรเป็นห้องแอร์)
๒.
สถานที่หน่วยงานราชการ และ เอกชน (โรงแรม , รีสอร์ท)
๓.
สถานที่ทางโรงพยาบาลกำหนดขึ้น  ตามความเหมาะสม
๔.
มีโปรเจคเตอร์พร้อมจอ , เครื่องเสียง , กระดาษ A๔, ไมค์ลอย ,ดอกกุหลาบ
(อื่นๆ ตามระยะเวลาการอบรม)
๕.
เอกสารประกอบการอบรม มีหนังสือ Dhamma OD Happy Life
“ ชีวิตเบิกบาน  การทำงานเป็นสุข ”

๕.ระยะเวลาการอบรม

๑.
ครึ่งวัน เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (๓ ชั่วโมงครึ่ง) 
๒.
หนึ่งวันเต็ม เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (๗ ชั่วโมงเต็ม)
๓.
๑ คืน ๒ วัน (จะได้ผลดีมาก..เต็มหลักสูตร) (๑๘  ชั่วโมงเต็ม)
๔.
๒ คืน ๓ วัน หรือ ๒ วัน แบบไม่ค้างคืน หรือ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดขึ้น 

๖.รูปแบบกระบวนการอบรม

๑.
ธรรมนันทนาการ 
=
    เกมส์ เพลงและกิจกรรมนำสู่ธรรมะ , Play and Learn เพลินธรรม
๒.
ธรรมะจากสื่อ 
=
    สอนธรรมะโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย , PowerPoint  
๓.
ธรรมะสู่จิตสำนึก 
=
    สู่จิตสำนึกในการนำไปใช้และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม
    พัฒนาEQ ,ใจประสานใจ
๔.
ธรรมสัมพันธ์ 
=
    เน้นกระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
    ร่วมคิดร่วมทำ คุณธรรมนำความรู้
๕.
สังคมคุณธรรม
=
    สร้างเครือข่ายคุณธรรมสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.
สะท้อนธรรม
=
    การอภิปราย สัมมนา และการถาม – ตอบ
หลักการพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข หรือ ๔L ประกอบด้วย
๑.
Living organization องค์กรที่มีชีวิต คือ องค์กรนั้นจะต้องมีการเจริญเติบโต 
มีผลงานที่ชัดเจนทำงานมีความสุข 
๒.
Loving organization องค์กรแห่งความรัก คือ มีความสามัคคี รู้จักที่จะให้อภัย ไม่แบ่งฝ่าย
๓.
Learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การใฝ่รู้และพัฒนาตนเองเสมอ
ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
๔.
Linking organization องค์กรแห่งการสื่อสารเชื่อมโยง คือ การประสานงานกับโรงพยาบาล
และในหน่วยงานต่างๆ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรสาธารณสุข
๑.
มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
๒.
มีความรัก ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน
๓.
ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔.
มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
๕.
มีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้น  มีปัญญามีเหตุผล  เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

๗.หน่วยงานรับผิดชอบ / งบประมาณ

๑.
โรงพยาบาล   /  ใช้งบประมาณของโรงพยาบาล 
๒.
ค่าพาหนะพระวิทยากร  /  ค่าถวายพระวิทยากร 
๓.
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม  (ถ้ามี)

๘.การติดต่อพระวิทยากร  / ข้อมูลการอบรม

    พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท วัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) ๖๗๓ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ การศึกษา จบนักธรรมชั้นเอก จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ( พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาจริยศึกษา (เกียรตินิยม)  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา  ศษ.ม. (Master  of  Education  in   Educational  Administration  and  Leadership)  (M.Ed.) มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์  ๐๘๕๘๐๓๒๖๘๓  , ๐๘๖-๑๐๗๑๑๑๙   
ดูข้อมูลการอบรมแบบละเอียดและโหลดข้อมูลได้ที่www.DhammaOD.com

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.
บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิต
๒.
บุคลากรมีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีศิลปะการเป็นผู้นำ ผู้บริหารที่ดี
โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
๓.
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ 
เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
๔.
บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
สามารถทำงานเป็นทีมได้
๕.
บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
Copyright © 2010 www.dhammaOD.com All Rights Reserved.