Untitled Document

 
 
 
 
 
 
กำหนดการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยหัวใจและเสริมสร้างองค์กรสันติสุข
“บริหารคน ก่อนบริหารงาน”
หลักสูตร ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข (๑ คืนวัน เต็มหลักสูตร)
ด้วยกระบวนการ Dhamma OD Happy Life
ในรูปแบบกิจกรรม Interfaith Dialogue
วันที่ ๑ ของการอบรม
ช่วง-เวลา
กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ช่วงเตรียมการ
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนรายงานตัว
- รับเอกสารการอบรม-ติดป้ายชื่อ-แต่งกายสุภาพ
กติการ่วมกัน
- ปิดเสียงเครื่องมือการสื่อสาร-ถอดรองเท้า-วางสัมภาระ
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงพิธีการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดการอบรม
• ผู้เข้าอบรมพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุม / ชี้แจงสถานที่
• ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• ตัวแทนนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
• กล่าวรายงานโครงการการจัดการอบรม
• ประธานกล่าวเปิดการอบรม และชม VTR Interfaith
Dialogue
• แนะนำประวัติพระวิทยากรและทีมวิทยากร
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๑
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม Play and Learn เพลินธรรม
• เปิดหัวใจสู่ธรรม - ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม
• สัมพันธภาพด้านบวก - สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก
• ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพ - การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้ง
• ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ - สามเหลี่ยมไว้
วางใจ
• จุดประกายไฟในการทำงาน - ความกตัญญูต่อองค์กร
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.
พัก...รับประทานอาหารว่าง
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๒
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม การสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร(S-M-C-M-R)
• รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง-ผู้นำใน
หัวใจคน
• ขอคืนพื้นที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร”
• เปิดใจ ขอบคุณ ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย สัญญาใจ
• ลดตัวเองต่ำ ทำองค์กรสูง “อภัยทาน”
• Interfaith Dialogue (สันติสนทนา)
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พัก...รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๓
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม ปลูกรัก ปรับพลังจิตใต้สำนึก
• โปรแกรมพลังจิตใต้สำนึก-ลดอัตตาพัฒนาองค์กร
• จุดจุบของบุคลากรที่ขาดสติ-สัมปชัญญะ
• ศีล 5 คือสันติภาพขององค์กรยุคอาเซียน-
สร้างสัมมาวาจา
• กระบวนการ SWOTองค>กรเชิงสร้างสรรค์
“จงรักภักดีต่อองค์กร”
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.
พัก...รับประทานอาหารว่าง
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๔
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ ปลุกยักษ์ส่งความรัก
• เป้าหมายเดียวกัน-พัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ
• สื่อสารด้วยความรักของคนในองค์กร (S-M-C-M-R)
• ขันติธรรมทางศาสนา (Religious Tolerance)
• มอบหมายงานกลุ่มพลังความสามัคคี-สัมมาวาจา
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
พัก...รับประทานอาหารเย็น / ทำภารกิจส่วนตัว
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๕
๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.
กิจกรรม การสร้างสมดุลของชีวิต-วิชาการจัดการชีวิต
• ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข
• สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C)
• การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ – การสร้างภาพ
• สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี – การเชื่อมโยงของชีวิต
• การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
ช่วงที่ ๖
๒๑.๐๐-๒๑.๓๐ น.
กิจกรรม การจัดการความรู้ สู่การจัดการความดี
• การจัดการความรู้ KM-สรุปกิจกรรมการเรียนรู้-การบ้าน
• พลังการชื่นชม-ชีวิตกับสายน้ำ-ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้ง
โจทย์ง่าย
• ชีวิตและความตาย:การเผชิญความตายอย่างสงบ
• แผ่เมตตาเพื่อสันติภาพในองค์กร
• พักผ่อนอย่างมีความสุขตลอดค่ำคืน...
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
และ
ผู้จัดการฝึกอบรม
วันที่ ๒ ของการอบรม
ช่วง-เวลา
กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๐๖.๐๐-๐๘.๓๐ น.
รับประทานอาหารเช้า – ลงทะเบียนรายงานตัว
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๗
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม Coaching Team องค์กรคุณธรรมชั้นนำ
• พลังแห่งจิตปัจจุบัน-ดอกไม้แห่งความรักขององค์กร
• นำเสนอ SWOT องค์กร ด้วยสันติภาพศีล 5
• 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างสันติสุข
• มวลรวมความสุขของคนในองค์กร - บริการ คือ งานบุญ
ผู้จัดการฝึกอบรม
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
พัก...รับประทานอาหารว่าง
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๘
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม Positive Feeling – พลังกอดรอดชีวิต
• มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก-พลังบุญ
• สัมพันธภาพด้านบวกและพลังการชื่นชม
• Connect to Happy Life ใส่ใจความรู้สึก
• ความต้องการ และความรู้สึกต่อองค์กร
• ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติ ในความแตกต่าง
• Interfaith Dialogue (สันติสนทนา)+การขอโทษ
อย่างจริงจัง
• กระบวนการ RJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พัก...รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๙
๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น.
กิจกรรม บัลลังก์คนดีในองค์กร
• นำเสนอประโยคสามัคคีเพื่อองค์กร
• ดูละครย้อนดูองค์กร
• โปรดช่วยกันดูแลคนดีในองค์กร-เสริมแรงทางบวก
• สร้างกำลังใจคนในองค์กร-รางวัลแด่คนช่างฝัน-พลังการ
ชื่นชม
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.
พัก...รับประทานอาหารว่าง
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๑๐
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.
กิจกรรม Format–Delete ชีวิต เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม
• คนสำคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม
• มาลัยให้แม่ รักแท้ให้พ่อ-ขอขมากรรมพระอรหันต์ใน
บ้าน
• ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศล-ทำบุญสังฆทานองค์กร
• รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์
• กล่าวปิดการอบรม-รับของที่ระลึก-ถ่ายภาพคนดีของ
องค์กร
• เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ...ธรรมะสวัสดี
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
และ
ผู้จัดการฝึกอบรม
จัดกระบวนการโดย
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากร / วิศวกรสันติภาพ / นักเจรจาเชิงพุทธ
โทรศัพท์ ๐๙๘-๔๑๔๖๕๖๑, ๐๙๖-๑๕๑๙๘๙๕
www.DhammaOD.com

กำหนดการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยหัวใจและเสริมสร้างองค์กรสันติสุข
“บริหารคน ก่อนบริหารงาน”
หลักสูตร ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข (หลักสูตร วันเต็ม)
ด้วยกระบวนการ Dhamma OD Happy Life
ในรูปแบบกิจกรรม Interfaith Dialogue
ช่วง-เวลา
กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ช่วงเตรียมการ
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียนรายงานตัว
-รับเอกสารการอบรม-ติดป้ายชื่อ-แต่งกายสุภาพ
กติการ่วมกัน
-ปิดเสียงเครื่องมือการสื่อสาร-ถอดรองเท้า-วางสัมภาระ
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงพิธีการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดการอบรม
• ผู้เข้าอบรมพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุม / ชี้แจงราย
ละเอียด
• ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• ตัวแทนนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
• กล่าวรายงานโครงการการจัดการอบรม
• ประธานกล่าวเปิดการอบรม และชม VTR Interfaith
Dialogue
• แนะนำประวัติพระวิทยากรและทีมวิทยากร
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๑
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม Play and Learn เพลินธรรม
• เปิดหัวใจสู่ธรรม-ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม
• สัมพันธภาพด้านบวก-สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก
• ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพ-การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้ง
• ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ-สามเหลี่ยมไว้วาง
ใจ
• จุดประกายไฟในการทำงาน - ความกตัญญูต่อองค์กร
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
พัก...รับประทานอาหารว่าง
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๒
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม การสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร(S-M-C-M-R)
• รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง-ผู้นำใน
หัวใจคน
• ขอคืนพื้นที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร”
• เปิดใจ ขอบคุณ ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย สัญญาใจ
• ลดตัวเองต่ำ ทำองค์กรสูง “อภัยทาน”
• Interfaith Dialogue (สันติสนทนา)
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พัก...รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๓
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม การสร้างสมดุลของชีวิต-วิชาการจัดการชีวิต
• ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข
• สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C)
• การบริหารเวลาบริหารอารมณ์-การสร้างภาพขององค์กร
• สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี-การเชื่อมโยงของชีวิต-บริการคืองานบุญ
• การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.
พัก...รับประทานอาหารว่าง
ผู้จัดการฝึกอบรม
ช่วงที่ ๔
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.
กิจกรรม Format–Delete ชีวิต เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม
• คนสำคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม
• มาลัยให้แม่ รักแท้ให้พ่อ-ขอขมากรรมพระอรหันต์
ในบ้าน
• ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศล-ทำบุญสังฆทานองค์กร
• รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์
• กล่าวปิดการอบรม-รับของที่ระลึก-ถ่ายภาพคนดีของ
องค์กร
• เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ...ธรรมะสวัสดี
คณะ
พระวิทยากร
Dhamma OD Happy Life
และ
ผู้จัดการฝึกอบรม
 
Copyright © 2010 www.dhammaOD.com All Rights Reserved.