Untitled Document

 
 
 
 
 

พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท
เป็นหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
ณ  วัดโพธิ์สว่าง
เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มี ๕ ดี
คือ คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี และไปสู่สถานที่ดีๆ
โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
Copyright © 2010 www.dhammaOD.com All Rights Reserved.