Untitled Document

 
 
 
 
 
Dhamma OD Happy  Life
( Organization  Development )

 
“ ชีวิตเบิกบาน  การทำงานเป็นสุข ”
“ผู้นำในหัวใจคน”  “พฤติกรรมการบริการด้วยใจ”  “เทคนิคการสอนให้สนุก”

-----------------------------------------------------------------------------
 
 
ยิ่งเห็นข้อบกพร่องของตนเองมากเท่าไหร่      การทำงานของเรายิ่งก้าวหน้ามากเท่านั้น 
ยิ่งเห็นข้อบกพร่องของคนอื่นมากเท่าไหร่      การทำงานของเรายิ่งถอยหลังมากเท่านั้น
เรียบเรียงและเขียน
โดย...พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท
(ป.วาทะนอกไมค์)
 
 
พูดนอกไมค์ในองค์กร
กับการทำงานอย่างมีความสุข  ๑๔  ภาค
---------------------------------------------------------------------
 
๑.พูดนอกไมค์ในการทำงาน 
ภาคที่ ๑
การพัฒนาอารมณ์ (EQ) กับการทำงาน 
๒. ภาคที่ ๒
ศิลปะการบริหารและผู้นำองค์กร 
๓.
ภาคที่ ๓
พฤติกรรมการบริการด้วยใจ “บริการเป็นเลิศ”
๔.
ภาคที่ ๔
ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนเอง
๕.
ภาคที่ ๕
ครอบครัวอบอุ่น ความรักยั่งยืน  
๖.
ภาคที่ ๖ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
๗.
ภาคที่ ๗
การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม
๘.
ภาคที่ ๘
การศึกษาพัฒนาครูพันธุ์ใหม่ / เทคนิคการสอน
๙.
ภาคที่ ๙ กระบวนการพัฒนาองค์กรเข้มแข็ง  
๑๐.
ภาคที่ ๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร SWOT Analysis
๑๑.
ภาคที่ ๑๑
บทเพลงกำลังใจในการทำงาน 
๑๒.
ภาคที่ ๑๒
หลักสูตรการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ OD
๑๓.
ภาคที่ ๑๓
การบริหารจิตพิชิตการทำงาน
๑๔.
ภาคที่ ๑๔ ประมวลภาพการอบรมบุคลากร
 
โดย
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท

พระวิทยากร Dhamma  OD Happy  Life  “ ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข ”
www.dhammaod.com
 
 
หนังสือเล่มนี้
เปิดตัววันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 www.dhammaOD.com All Rights Reserved.