Untitled Document

 
 
 
 
 
...ขอเชิญทุกท่านสัมผัสดินแดนไกลโพ้นประเทศภูฎาน ซึ่งมีฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า เป็นดินแดนเล็กๆอันเงียบสงบตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาของเทือกเขาหิมาลัย ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ มีความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวภูฎานใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีความอ่อนโยน มีเมตตา มีน้ำใจและรักสงบ เงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ใช่สิ่งสำคัญของชาวภูฎาน หากแต่ความสุขมวลรวมประชาชาติ และการดำเนินชีวิตของชาวภูฎานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ....ซึ่งคุณสามารถสัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรมซึ่งถือเป็นสวรรค์บนดินได้ในการร่วมเดินทางครั้งนี้... 
 
โปรแกรมการเดินทาง
19 เมษายน 2556
สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศภูฎาน
เวลา 04.00น.
ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4ประตู10 เคาร์เตอร์ wโดยสายการบินดรุ๊กแอร์
เวลา 6.50น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศภูฎาน ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. เวลา 10.15 น.ถึงสนามบินฟาโร เวลาภูฎานช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ชม) นำท่านเข้าที่พัก ทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00น.
นำท่านชม พาโร รินปุงซอง มีความหมายว่า” ป้อมเนินอัญมณี”สร้างในปี
พ.ศ.2189 เป็นสถาปัตยกรรมสไตร์ภูฎานโดดเด่นอยู่บนเนินเขา ภายนอกจะมองเห็นสะพานไม้ข้ามลำน้ำพาโรสู่ตัวซองอันงามสง่า เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องLittle Buddha วึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ สร้างราว ค.ศ. 1649 ใช้เป็นป้อมหน้าด่าน ต่อสู้ผู้รุกรานจากธิเบต จากนั้นนำท่านชมวัด วัดคิชุ ลากัง  สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ทิเบตพระนามว่า ท่านซอง เตน  เกมโป  เพื่อตรึงเท้าซ้ายนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประ-เทศธิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ เพราะปีศาจต้องการขัดขวางมิให้พุทธศาสนา-เผยแผ่เข้ามาในภูฎาน พระเจ้าซองเตน จึงสร้างวัดจำนวน 108 แห่ง เพื่อตรึงร่างนางยักษ์ไม่ให้มีฤทธิ์ โดยจุดที่สร้างวัดคิชุ ที่เมืองพาโร เป็นเท้าซ้ายของยักษ์ และ ( อีกวัดหนึ่งที่เมืองบุมทัง สร้างตรงเข่าของยักษ์) วิหารนี้ปูพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่ – ตรงบริเวณด้านหน้าพระประธานมีรอยบุ๋มลึก เพราะมีผู้แสวงบุญมายืนและก้มกราบพระแบบ”อัษฏางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ำๆกันเป็นเวลา นับพันปี โดยวัดนี้เป็นหนึ่งในสองวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฎาน จากนั้นนำกลับที่พัก ทานอาหารค่ำ และพักผ่อน
20 เมษายน 2556
พาโร - พูนาคา
เวลา 07.00น.
ทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา ใช้เวลาเดินทาง ๓.๕ชม.
ระหว่างทางสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ที่ใสสะอาด แวะจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ ที่ ดอร์ ชูลา ที่ระดับความสูง 3,150เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้ท่านถ่ายรูปและสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ด้วย ณ ที่นี้สถูป 108 องค์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546  โยสมเด็จพระราชินี อาชิ โดร์จิ วังโม วังซุก เพื่อเป็นสถูปแห่งความเป็นสิริมงคล และสันติสุขของ-
แผ่นดิน ทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00น.
นำท่านเข้าชม ซ็อง คือ พระราชวังแห่งความสุข สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1637 โดยฉับตรุง งาวัง นัมเกล ปัจจุบันเป็นที่ประทับฤดูหนาวของพระสังฆราช เนื่องจากพูนาคา มีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป  ด้านหน้าของพูนาคาซองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ และ แม่น้ำโม ซึ่งหมายถึงแม่น้ำพ่อและแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี จากนั้นนำท่านชมศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนภูฏาน ชื่อNaghven Peiri Skill Trainning Cemter ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระราชินีAshi Tshering Pem Wangchilk ทรงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยฝึกอาชีพให้เยาวชนที่อยู่ในเมืองชนบท และเวลา 18.00 เข้าพักที่โรงแรม และทานอาหารค่ำ  พักผ่อน
21 เมษายน 2556
พูนาคา -  ทิมพู -  พาโร
เวลา 07.00น.
ทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านเดินทางไปเมืองทิมพู (ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูฏาน) เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ใช้สัญญาณไฟจราจร อาคารบ้านเรือนก็มีเอก ลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมที่โดเด่น วัฒนธรรมการแต่งตัว ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คนที่นั้น ผู้ชาติแต่งชุดประจำชาติเรียกว่า “โก“ ส่วนผู้หญิง เรียกว่า “กีร่า“ )
เวลา 10.00น.
นำท่านชม สถูปแห่งความทรงจำ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี กอร์จิ วังซุก  เดินชมตลาดยามเช้า ตลาดพื้นเมือง(มีเฉพาะวันอาทิตย์ ชมวิถุชีวิตของชาวภูฎาน ชมวัด Dechen Phrodrang ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองทิมพู จากนั้นนำท่านทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00น.
นำท่านชม สวนสัตว์ทาคิน เป็นสถานอนุรักษ์สัตว์หายากของภูฎาน ชมทาชิโชซ็อง สร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 1962เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นที่ทำงานของกษัตริย์ ที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังของพระสังฆราชด้วย จากนั้นนำท่านSightseeing ในเมืองทิมพู และเลือกซื้อของที่ระลึก เช่นผ้าทอภูฎาน เครื่องประดับเงิน ไม้แกะสลัก น้ำผึ้ง และของที่ระลึกรัฐบาล
เวลา 18.00 น.
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม ทานอาหารค่ำ พักผ่อน
22 เมษายน 2556
เมืองพาโร
เวลา 07.00น.
ทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว นำท่านชมวัด ทักซัง หรือวัดถ้ำเสือ  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฎาน  เพื่อสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธวัชรตันตระ  วัดนี้มีตำนานเล่าว่า  เมื่อครั้งที่ท่านคุรุริน โปเช เข้ามาเผยแผ่ธรรมในดินแดนแถบนี้ ท่านได้แปลงร่างเป็นพญาครุฑขี่หลังเสือ  ซึ่งเสือตัวนี้ก็คือร่างที่แปลงมาจากภรรยาของท่าน เหาะขึ้นมาจำศีลภาวนา ณ ถ้ำเล็กๆบนหน้าผาแห่งนี้เป็นเวลา ๓ เดือน  ต่อมาให้มีการสร้างวัด เพื่อให้พระที่มาปฏิบัติธรรมอยู่อาศัย มี ๑๓ อาคาร อาคารเหล่านี้เคยถูกไฟไหม้ แต่ได้บูรณะหลายครั้งแล้ว  ใช้เวลาเดินประมาณ ๓ ชม.  หรืออาจจะนั่งม้าแคระก็ได้ (ราคาประมาณ 500 nu)
เวลา 16.00น.
เดินทางสู่เมืองพาโร เพื่อ shopping
เวลา 18.00น.
เข้าที่พัก ทานอาหาร พักผ่อน
23 เมษายน 2556
เมืองพาโร – กรุงเทพมหานคร
เวลา 06.30 น.
ทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับไทย
เวลา 10.30 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศไทยโดยสายการบินดรุ๊กแอร์
เวลา 16.30น.
ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ แยกย้ายกันกลับบ้าน
จบรายการ
 
ติดต่อ-สอบถาม
พระปลัด ดร.สวัสดิ์  ปะติสุวรรณ  วัดหาดใหญ่ใน
089-870-3270 , 074-360-279
 
Copyright © 2010 www.dhammaOD.com All Rights Reserved.